2E Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketinde;

 • Antrepolara eşya giriş-çıkış işlemleri,
 • Antrepo açma, kapatma, daraltma, genişletme, tadilat, adres değişikliği, devir ve elleçleme işlemleri,
 • Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR. 1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikalan ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının sıhhat ve doğrulukları ile, ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının tespiti
 • Bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 Bilgi Formu talep edilen ihracata konu eşyanın tercihli menşe statüsünün tespiti
 • Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti
 • Dahilde İşleme İzinleri kapsamındaki eşya için süre uzatım talepleri,
 • Geçici İthalat yoluyla ithal edilen bir kısım eşyada süre uzatım talepleri,
 • Nihai Kullanıma konu eşyanın teminat çözüm talepleri,
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında ibra işlemleri,
 • Gümrük gözetiminin sonlandırılması
 • Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,
 • Çok zor duruma ilişkin tespit işlemleri,
 • Beyannamenin belirli alanlarında yapılacak düzeltmeye ilişkin tespit işlemleri,

ile ilgili tespit ve raporlama işlemleri, yasal mevzuata uygun, ticaret erbabının zaman ve maliyet hassasiyeti dikkate alınarak başarıyla yürütülmektedir.