2E Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği A.Ş. 

KVKK AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni ve ekleri, veri sorumlusu 2E Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği A.Ş. (“2E”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10’da ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’dedüzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Belirtmek isteriz ki, 2E olarak ortaklarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşteriler ve temsilci/çalışanlarının, müşteri adaylarının, tedarikçiler ve temsilcileri/çalışanlarının, tedarikçi adaylarının, iş ortaklarımızın ve diğer ilgili 3. kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde büyük hassasiyet göstermekteyiz. 

 1. Müşteri ve Müşteri Çalışanı – Temsilcileri İşlenen Kişisel Veriler

2E, müşterilerinin kişisel verilerini yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği hizmeti kapsamında mevzuat tarafından kendisine verilen hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işler. 

Müşterinin tüzel kişilik olması halinde, müşterilerinin çalışanlarının, temsilcilerinin ve yetkililerinin kişisel verilerini işlemektedir.

 1. İşlenme Amaçları

2E tarafından elektronik veya fiziki yollarla toplanan kişisel verileriniz:

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetleri,
 • İş ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İşlem ve hizmet güvenliğinin sağlanması,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilebilmesi ile

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında islenecektir.

 1. Toplanma Sebebi ve Yöntemi

Kişisel verileriniz 2E ile kurduğunuz sözleşmeler, yaptığınız yazışmalar, sözleşme görüşmeleri, telefon, e-mail veya bilginiz dahilindeki 2E iş ortakları aracılığı ile elektronik veya fiziki yollarla elde edilmektedir. Fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile 2E’nin meşru menfaatinin gerektirmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

İşbu toplama faaliyeti esnasında, ilgili işleme sürecinin KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5’de yer alan şartlara uygun olması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz.

 1. Gerçek Kişi Tedarikçi ve/veya Tedarikçi Çalışanı – Temsilcisine Dair İşlenen Kişisel Veriler

2E, tedarikçilerinin kişisel verilerini almış olduğu hizmetler nedeniyle işlemektedir. Bu kapsamda 2E tedarikçileri gerçek kişi veya tüzel kişilik olmakta olup tedarikçilerinin, tedarikçi çalışanlarının, temsilcilerinin ve yetkililerinin kişisel verilerini işlemektedir. 

 1. İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz 2E tarafından şu hallerde işlenmektedir:

 • Sözleşmelerin uygulanabilmesi ve koşullarının yerine getirilmesi için;
 • Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hizmet ve işlem güvenliğinin sağlanması,
 • İş sürekliliğin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Operasyon güvenliğinin temini,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Tedarikçiler, iş ortakları, üçüncü taraflar ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 1. Toplanma Sebebi ve Yöntemi

2E olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, tarafınızla yapılan sözleşmenin ifası, kanunlarda hüküm altına alınmış sebepler (Vergi Usul Kanunu m.229 vd., Türk Ticaret Kanunu m.18/3 vb.), tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydı ile 2E’nin meşru menfaatinin gerektirmesi halinde siz sözleşmenin tarafı yükümlüler/ tedarikçilerimizin ve/veya yetkililerinizin/çalışanlarınızın/ temsilcilerinizin kişisel verilerinin, tarafımıza sözlü, elektronik, fiziki ortamda iletilmesi neticesinde fiziki veya elektronik olarak toplamaktayız.

 1. Gümrük Mevzuatı Uyarınca Yerine Getirilen Faaliyetler Kapsamında İşlenen Üçüncü Kişilere Dair Veriler

2E’nin ana iştigal konusu kapsamında bakanlık temsilcileri, kamu görevlileri başta olmak üzere üçüncü kişilere dair kişisel veriler de işlenebilmektedir. Bu kişilere dair işlenen kişisel veriler olabildikçe sınırlı olmakla birlikte mevzuattan doğan yükümlülüklerden kaynaklanmaktadır.

 1. İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz 2E tarafından şu hallerde işlenmektedir:

 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 1. Toplanma Sebebi ve Yöntemi

Kişisel verileriniz yürütülen mevzuattan kaynaklı faaliyet gerekçesi ile ilgisine göre elektronik veya fiziki yollarla elde edilmektedir. Fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile 2E’nin meşru menfaatinin gerektirmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

 1. Çerez Politikası 

Bu Çerez Politikası 2E tarafından yürütülen www.2eygm.com.tr internet sitesini kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin işbu Aydınlatma Metninde belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.

Çerez nedir? 

Çerezler, bir İnternet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve İnternet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir? 

Çerezler, 2E tarafından ve/veya, eğer ziyaret edilen sayfada video veya fotoğraf gibi bazı içerikleri sağlamakta ise, üçüncü kişiler tarafından ve gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb. gibi) ile yukarıda ifade edilen kuruluşun sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir. 

Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır? 

Çerezler birçok farklı hedef için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, çerezlere daha çok aşağıda belirtilen amaçlarla başvurulmaktadır: *İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması (Örneğin sitenin içerisindeki metin, fotoğraf, bağlantı gibi içeriklerin ilgili yerlerde bulunması) *Ziyaretçiler için daha kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunulabilmesi (Örneğin tercihlerinize özel hizmetlerin sunulması) *İnternet sitesinin geliştirilerek optimize edilmesi (Örneğin hata bulunan veya tercih edilmeyen sayfaların işler hale getirilmesi) ve *Ziyaretçilerin tercihlerinin hatırlanması (Örneğin, İnternet sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil ve diğer tercihler)

 1. Aktarım

Kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde, 2E’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, 2E’nin ve 2E ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde; yurtiçinde, kişisel verilerin güvenliğini temin eden karşılıklı taahhütlere tabi olarak başta sözleşmeye taraf yükümlüler, ile 2E’nin danışmanlık hizmeti aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler, bağımsız denetçiler, mali müşavirler, avukatlar, bilgi teknolojisi uzmanları ile yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacı ile iş sağlığı ve güvenliği şirketleri ve bu şirketlerin yetkili kıldığı uzmanları ve gümrük müşavirleriyle, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacı ile tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. 

 1. KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.2eygm.com.tr adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.