2E Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği A.Ş.’de,  tespit ve raporlama işlemleri, yasal mevzuata uygun, ticaret erbabının zaman ve maliyet hassasiyeti dikkate alınarak başarıyla yürütülmektedir.

 • Antrepolara eşya giriş-çıkış işlemleri,
 • Antrepo açma, kapatma, daraltma, genişletme, tadilat, adres değişikliği, devir ve elleçleme işlemleri,
 • Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR. 1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikalan ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının sıhhat ve doğrulukları ile, ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının tespiti
 • Bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 Bilgi Formu talep edilen ihracata konu eşyanın tercihli menşe statüsünün tespiti
 • Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti
 • Dahilde İşleme İzinleri kapsamındaki eşya için süre uzatım talepleri,
 • Geçici İthalat yoluyla ithal edilen bir kısım eşyada süre uzatım talepleri,
 • Nihai Kullanıma konu eşyanın teminat çözüm talepleri,
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında ibra işlemleri,
 • Gümrük gözetiminin sonlandırılması
 • Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,
 • Çok zor duruma ilişkin tespit işlemleri,
 • Beyannamenin belirli alanlarında yapılacak düzeltmeye ilişkin tespit işlemler

2EYGM DEĞERLER

2E Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği, kuruluş amacı ve hizmet alanı dolayısıyla, kamu adına iş ve işlem yürüttüğünün bilincinde olarak, Kamu kurumları için öngörülen etik kültürünü benimsemeyi ve bu kültüre uygun bir çalışma yaşamı belirlemeyi kendisine amaç edinmiştir