Gümrük Kanunu’nun 10. Maddesinde yer alan “Müsteşarlık, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır. Bu çerçevede, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin, belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.” Hükmüne dayanarak Gümrük Müsteşarlığı; Gümrük Mevzuatında yapılan düzenlemelerle, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Belgesi verdiği Gümrük Müşavirlerine, Gümrük İdareleri adına 22 ayrı gümrük işleminin tespit ve raporlamasını yapabilme yetkisi vermiştir.

Gümrük Kanununun bu hükmünden hareketle Gümrük Müsteşarlığı tarafından 19.01.2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 60 ve 29.05.2008 tarih ve 26890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğleri ile Gümrük Müşavirliği İzin Belgesine sahip olanlar arasından bu tebliğler ile belirlenen şartları taşıyanlara, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Belgesi verilerek, belge sahiplerine yine anılan tebliğlerde belirlenen bir takım tespit işlemlerini Müsteşarlık adına yapılabilme yönünde bir düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu tebliğler, 05.05.2011 tarih ve 27925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştı, 07.10.2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile 2 Seri No.lu Tebliği yürürlükten kaldırılmış olup, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili düzenlemeler, bu tebliğ kapsamında yürütülmeye başlanmıştır.