05.05.2011 tarih ve 27925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2 Seri No.lu Tebliğ’in 11/1-ğ (1) Maddesinde; Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesinin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından yapılacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

17.10.2012 tarih ve 2012/33 sayılı genelge eki Rehberde ise sadece DİİB veya Dİİ kapsamında gerçekleştirilen ihracatlarla ilgili ihracat beyannamelerinde iki tür değişiklik talebinin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından tespitinin yapılacağı öngörülmüştür.

Buna göre Dahilde İşleme Rejimi kapsamı ihracat beyannamesi üzerinde, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın tesliminden sonra;

1- Yan sanayici bilgisine ilişkin düzeltme yapılmasına
2- Dahilde İşleme İzin Belgesi(DİİB)/Dahilde İşleme İzni sahibi bilgisine ilişkin düzeltme yapılmasına

İlişkin iki tür talebin karşılanması için, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından tespit yapılması öngörülmektedir.

Gümrük Kanunu’nun 73 ncü Maddesinin ikinci fıkrası Gümrük idareleri, kendi yetkileri doğrultusunda veya beyan sahibinin talebi üzerine, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, beyannamenin düzeltilmesini eşyanın tesliminden sonra da yapabilirler”  hükmüne amirdir.