6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında;

Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca amme alacağının 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabileceği husus hüküm altına alınmıştır

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan;

  • 05.05.2011 tarih ve 27925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2 Seri No.lu Tebliğ’in 11 nci Maddesi ile
  • 22.04.2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği’nin 17 nci maddesinde,

Tecil ve taksitlendirme talebinin değerlendirilmesinde, yükümlülerin çok zor durum halinin tespitinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince hazırlanmış çok zor durum raporlarının dikkate alınacağı

Hususu hüküm altına alınmıştır.