Yükümlüler (tespit işlemini yaptıranlar), yaptırılan tespit işlemleriyle ilgili bütün bilgi ve belgeleri Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine sunmak ve yapılacak tespit işlemlerini kolaylaştıracak yasanın öngördüğü tedbirleri almak zorundadır.

Yükümlüler, 6 sayılı Tebliğde öngörülen tespit işlemlerini yerine getirmemeleri halinde;

  • Antrepo açılması, işletilmesi, devredilmesi, genişletilmesi veya daraltılması, tadil edilmesi, adres değişikliği gibi işlemlerini yerine getiremezler,
  • Özel antrepolara eşya giriş ve çıkış işlemleri, antrepodaki eşya ile ilgili elleçleme işlemlerini gerçekleştiremezler,
  • Geçici İthalat işlemleri ile ilgili süre uzatım talebinde bulunamazlar,
  • Nihai kullanım konusu eşyanın, amacına uygun kullanıp kullanılmadığını tespit ettiremez ve eşyaya ilişkin teminatı geri alamazlar,
  • Gümrük İdarelerince verilen Dahilde İşleme İzinlerine ilişkin ek süre talebinde bulunamazlar,
  • Gümrük Kontrolü altında yapılan işlemlerin amacına uygun gerçekleştirildiğini kanıtlayamaz dolayısıyla teminat iadesinden faydalanamazlar,
  • Onaylanmış Kişi Statüsü başvurusunda bulunamazlar,
  • İNF4 Bilgi Formu düzenlenmesini talep edemezler,
  • İthalatçı ülkelerden Sonradan Kontrol amacı ile gönderilen Dolaşım Belgelerinin doğruluğunu teyit ettiremezler

Tespit işlemlerinin yerine getirilmesinde gerekli bilgi ve belgeleri sunmaktan kaçınan yükümlülerin, ilgili Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından derhal Gümrük Müsteşarlığına bildirilmesi zorunludur