SK1 –İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan EUR 1 / EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin tespiti

  • EUR.l/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları/fatura beyanlarının sonradan kontrol işlemlerinde ise eşyanın ilgili mevzuatına göre menşeli olup olmadığına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin ve tespiti ve raporlaması,

 

INF4 –İthalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF 4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin tespiti

İhracatçı  tarafından düzenlenen ve kapsamı eşya için ithalatçı gümrük idaresi tarafından INF4 bilgi formu talep edilen “Tedarikçi Beyanı”nın ilgili mevzuat gereği usulüne uygun olarak düzenlendiği ve söz konusu eşyanın beyanda belirtilen ülke menşeli olduğunun tespit ve raporalaması

EU2 – Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti

Gümrük Müsteşarlığına Onaylanmış İhracatçı Yetki Belgesi başvurusunda bulunan ihracatçıların, bu belge kapsamında gerçekleştirmeyi planladıkları eşyanın, menşe kurallarına uygun olup olmadığı hususlarının Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından tespit edilerek rapora bağlanması.