AN1 – Genel ve Özel Antrepo Açılmasına İlişkin Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit

Genel ve özel antrepo açmak isteyenlerin, bu yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadığı, keza antrepoyu açıp, işleteceklerin belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı hususlarının tespit ve raporlaması,

AN2 – Genel ve Özel Antrepolardaki Genişletme-Daraltma Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit

Genel ve özel antrepolardaki genişletme veya daraltma başvurularının; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Gümrük Yönetmeliği’nin 524, 533 ve 534 üncü maddeleri ile Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.02.2010 tarihli, 2010/7 sayılı Genelgesi kapsamında tespit ve raporlaması,

AN3 – Genel ve Özel Antrepolardaki Tadilatlara ilişkin Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit

Genel ve özel antrepolardaki tadilatlara ilişkin başvuruların; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Gümrük Yönetmeliği’nin 524, 533 ve 534 üncü maddeleri ile Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.02.2010 tarihli, 2010/7 sayılı Genelgesi kapsamında tespit ve raporlaması,

AN4 – Genel ve Özel Antrepolardaki Adres Değişikliğine İlişkin Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit

Genel ve özel antrepolardaki adres değişikliğine ilişkin başvuruların; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Gümrük Yönetmeliği’nin 524, 533 ve 534 üncü maddeleri ile Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.02.2010 tarihli, 2010/7 sayılı Genelgesi kapsamında tespit ve raporlaması,

AN5 – Antrepo Devir İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğuna İlişkin Tespiti

Gümrüklü bir antreponun, bir işleticiden bir başkasına devir işlemlerinin mevzuata uygunluğuna ilişkin başvuruların; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Gümrük Yönetmeliği’nin 519, 520, 523 ve 534 üncü maddeleri ile Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.02.2010 tarihli, 2010/7 sayılı Genelgesi kapsamında tespit ve raporlaması,

AN6 – Özel Antrepolara Eşya Giriş ve Çıkışlarının Tespiti

Özel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının, Gümrük Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliği ile belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından kontrolü, tespiti ve raporlanmasının yapılması,

AN7 – Genel ve Özel Antrepoların Stok Kayıtlarının Tespit

Genel ve özel antrepolardaki stok kayıtlarının, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından Gümrük Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliği ile belirlenen usul veesaslar doğrultusunda yılda iki defa (Ocak – Haziran ve Temmuz – Aralık) tespit ve raporlanması,

AN8 – Genel Antrepolara Eşya Giriş ve Çıkışlarının Tespiti

Genel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının, Gümrük Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliği ile belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından kontrolü, tespiti ve raporlanmasının yapılması,

Antrepolarda Bulunan Eşyalarda Gözetimin Sonlandırılması İşlemleri

Gümrük Yönetmeliğinin “Diğer kurumlarca yapılacak kontroller” başlıklı 181 nci Maddesinin 5 nci fıkrasında, geçici depolama yeri ve antrepolardaki eşyada ilgili kurumlarca yapılacak kontrollerde;

  • Eşyanın gümrük mevzuatının öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihi takip eden günden itibaren en fazla üç iş günü tutulabileceği,
  • Bu süre içinde ilgili kurum tarafından eşyanın gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresine veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirine herhangi bir bildirim yapılmaması durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi doğrultusunda gümrük gözetiminin sona erdirileceği,
  • İlgili kurum tarafından yapılan denetimlerin başlatılmasından sonra, aksi bildirilmedikçe, eşyaya ilişkin gümrük gözetiminin sona erdirileceği,
  • Aksi durumun bildirilmesi halinde ise, ilgili kurum tarafından belirtilen süre kadar eşya üzerindeki gümrük gözetiminin devam edeceği

Yönünde hüküm bulunmaktadır.

Bu kapsamındaki eşya üzerinden; Gümrük Gözetiminin kaldırılıp kaldırılmadığına ilişkin prosedürün takip edilmesi, gümrük gözetiminin devam ettiği eşyanın sahibine verilmemesi ve bu kapsamdaki eşyanın AN6 ve AN8 Tespit Kodları altında düzenlenen raporlarda belirtilmesine ilişkin işlemler, 05.05.2011 tarihli, 27925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine verilmiştir.

Bu uygulama; 2011 yılı için, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından:31.12.2010 tarihli, 27802 Sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2011/15 sayılı Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat Tebliği kapsamındaki eşya için geçerlidir.

AN9 – Antrepo Rejimine Tabi Eşyanın Elleçleme İşlemlerinin Tespiti

Genel ve Özel antrepolarda tespit işlemlerini yapan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince antrepo içerisinde veya antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme işleminin tespiti ve raporlamasının yapılması.