Gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla belirlenen basitleştirilmiş usul, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere Gümrük Yönetmeliğinde belirlenmiş genel ve özel koşulları sağlayan, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere talep etmeleri halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış kişi statüsü verilmektedir.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi alma veya mevcut statü belgesini yenileme başvurularında Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Tespit Raporu gerekmektedir.

Bu nedenle Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak veya mevcut statü belgesini yenilemek isteyenlerin, 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Basitleştirilmiş Usul Gümrük Genel Tebliği ile 25.08.2011 tarihinde 2011/42 Sayılı Genelge’de belirtilen usul ve esaslar dairesinde;

  • Bir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile karşılıklı tespit sözleşmesi akdetmesi,
  • Söz konusu Tebliğ ve Genelge ekinde yer alan formata uygun“OK1 Tespiti Talep Formu”nun talep sahibi tarafından düzenlemesi,
  • Başvurusuna uygun belgeleri, başvuru formuna ekleyerek gerekli tespitin yapılıp rapora bağlanması için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine iletmesi

Gerekmektedir.

  • Tespit işleminin sözleşmenin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanması,
  • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından hazırlanan olumlu raporun, ibrazı zorunlu diğer belgelerle birlikte müracaat sahibi tarafından şahsen veya posta yoluyla 5 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin 9 No.lu ekinde yer alan form ekinde yetkili bölge müdürlüğüne iletilmesi

yasal zorunluluktur.